هندریل شیشه ای

هندریل شیشه ای یک بخش اصلی در نرده های شیشه ای است که اگر اجرای آن به درستی صورت بگیرد می تواند بسیار ارزشمند باشد. برای اجرای هندریل شیشه ای باید یک سری اصول به طور دقیق و اساسی رعایت شود.